אאא

ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, יצא הבוקר (שלישי) במכתב מיוחד לבין הזמנים, לבחורי ישיבות ולאברכים, בו כתב על הצורך להמשיך בעסק התורה ולא לצאת לטיולים מסוכנים.

המכתב המלא

לאחי ורעי היקרים נ"י, ברוכים תהיו, בהתקרב ימי בין הזמנים חובתנו לשוב ולהזכיר את הדברים הידועים זה מכבר, כי ימי בין הזמנים אינם ימים של פטור מעסק התורה ח"ו, אלא הם ימים שנועדו ליתן ריוח בין פרשה לפרשה, ולכן צריכים לראות שח"ר לא יהיה בימים אלו רפיון מתורה ועבודת השם, אלא שיהא זה זמן של מנוחה לשם שמים כפי הנצרך לקיום התורה והמצוות, ולא מתוך פריקת עול ח"ו.

ולכן מוכרח שיהיה לכל אחד ולאו דוקא בני תורה, סדרים קבועים, לעסק התורה, תפלה, ועסק המוסר, והדרך הטובה להתחזק בעסק התורה בבין הזמנים היא, על ידי שאדם מסדר לעצמו סדרי לימוד, בזמן קבוע, במקום קבוע, וללמוד דבר קבוע, וטוב גם שיהא הלימוד עם חברותא ולכה"פ בחלק מהיום, ועי"ז להמשיך הדבקות בתורה גם בימי בין הזמנים, כל א' כפי כוחו.

ויש ליזהר מאד שלא לצאת לטיולים (מלבד במסגרת הישיבה או המשפחה), כי יש בזה סכנה לגוף ולנפש, וכבר היו הרבה אסונות מחמת הטיולים רח"ל, ואמנם יש צורך במנוחה אך לא בפריקת עול תורה, כי זה דבר חמור מאד.

ומאחר שבימים אלו, לא כל הזמן נמצאים בסביבה של תורה, ראוי לכל אחד להיזהר בהנהגתו שיהא בה קידוש שם שמים, ולהתנהג כראוי לבני מלכים מאן מלכי רבנן.

ויהי רצון כי כל המתחזקים בעסק התורה בימי בין הזמנים, יזכו לסייעתא דשמיא כל השנה.