אאא

דף יד

*מלאכות ביו"ט ושנוי.

א.     המלאכות ביו''ט והשינוי 1. מולל חדא על חדא או תרתי או אפילו על כולהו, ומנפח להו''א מקשרי אצבעותיו ולמעלה ולמסקנא בידו אחת ובכל כחו. 2. דיכת תבלין לב''ש צריך שינוי ולב''ה לא, ומלח לר''מ ולתנא דמשנתינו לכו''ע בעי שינוי והטעם משום שכל הקדירות צריכות מלח או שאינו מפיג טעמו משא''כ תבלין ונפ''מ שיודע מה צריך לבשל או במוריקא דלא מפיג. 3. אין עושין טיסני לפי שאין כותשין במכתשת גדולה, ובמכתשת קטנה לאביי שרי ולרבא זהו רק בא''י דלא מזלזלי משא''כ בבבל דאיכא פריצותא דעבדי. 4. ברירת קטניות, בפסולת מרובה בטירחא וזוטר בשיעורא לכו''ע נוטל את האוכל ומניח את הפסולת, ובאוכל מרובה לב''ש בורר את האוכל ולב''ה בורר כדרכו בחיקו בקנון ובתמחוי אבל לא בנפה, ולר''ג אף מדיח ושולה ופסולת העפר למטה והקש למעלה.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.     המלאכות ביו"ט והשינוי (4)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]