אאא

פרק תשיעי- הרואה

דף נד

1. ברכות הראיה. 2. הניסים. 3. צריכים להודות.

א.     ברכות הראיה שבמשנה 1. ברוך שעשה נסים לאבותינו. 2. ברוך שעקר ע''ז מארצנו. 3. שכחו וגבורתו מלא עולם, על זיקין, זוועות, רעמים, רוחות וברקים. 4. עושה מעשה בראשית, על הרים גבעות ימים נהרות ומדברות. 5. על הים אליבא דר''י, שעשה את הים הגדול. 6. הטוב והמטיב, על גשמים ובשורות טובות. 7. דיין האמת, על בשורות רעות. 8. שהחיינו, על בנה בית חדש וקנה כלים חדשים.

ב.     ברכה על נס 1. נס של יחיד, הוא וצאצאיו מברכים. 2. מזכיר את שאר הניסים שלו. 3. נס של רבים כו''ע חייבים.

ג.      הניסים 1. מעברות הים. 2. מעברות הירדן. 3. נחלי ארנון. 4. אבנים במורד בית חורון. 5. אבן עוג. 6. אבן שישב משה. 7. על אשת לוט מברך דיין האמת וזוכר הצדיקים. 8. חומת יריחו שנפלה.

ד.     ארבעה צריכים להודות ומנין 1. יורדי הים. 2. הולכי מדברות, תעו במדבר. 3. חולה ונתרפא, כל אוכל תתעב נפשם. 4. חבוש, חשך וצלמות.

ה.     דיני ההודאה 1. הברכה, הגומל לחייבים טובות. 2. בפני עשרה ושנים מהם רבנן. 3. רב יהודה יצא בכך שאמרו לו בריך רחמנא דיהבך לן ולא יהבך לעפרא וענה אמן.

ו.        תוס' 1. ברכות הראיה, בשם ומלכות, וברואה לפרקים. 2. מח' אי מברכים על מקום נפילת סנחריב דלא ניכר מותך המקום. 3. הגומל אחרי קרה''ת ודווקא בחולה שנפל למיטה.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    ברכות הראיה שבמשנה (8)

ב.    ברכה על נס (3)

ג.     ראיית הניסים (8)

ד.    מי צריך להודות, ומנין (4)

ה.    דיני ההודאה (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com