אאא

דף ט

*חמירא סכנתא מאיסורא. *נמצאת הסכין פגומה. *העמד על חזקתו.

א.  בהמה בחייה עומדת בחזקת איסור עד שיוודע במה נשחטה ואם נשחטה עומדת בחזקת היתר עד שיוודע במה נטרפה, וקמ"ל אף בנולד ריעותא שזאב נטל המעיים והחזירן מנוקבים תלינן שנשך במקום שהיה נקב, אבל בניקור חוששין שהיה במקום נקב של נחש ואין לאכול משום דחמירא סכנתא מאיסורא. והשמועות 1. ספק מים מגולין אסורין, ולעומת זאת: ספק טומאה ברה"ר טהור, ודחי דגמירי מסוטה דטמאה רק ברה"י. 2. שרץ בפי חולדה שהולכת ע"ג ככרות של תרומה וספק נגע טהור, ודחי דה"נ גמירי מסוטה דבעינן שיהא בו דעת להשאל. 3. צלוחית ובה מים לפרה אדומה אם הניחה מכוסה ובא ומצאה מגולה פסלינן לפרה אם יכולה חולדה לשתות ממנה אך אינה מטמאה אחרים ולא חיישינן מספק שנתגלתה ע"י אדם טמא ש"מ דחמירא סכנתא מאיסורא.

ב.   השוחט בסכין ונמצאת פגומה, רב הונא פוסל אפילו אם שיבר בה עצמות כל היום מכיון שבהמה עומדת בחזקת איסור, ורב חסדא מכשיר דתולה שנפגמה בעצם דודאי פוגם משום דפגימה בעור הויא ספק ואין ספק מוציא מידי ודאי. והשמועות 1. טבל ועלה ונמצא עליו דבר חוצץ לא עלתה לו טבילה עד שיאמר ברי שלא היה עלי קודם לכן, וקאמר דאיכא חזקת טומאה וריעותא בטבילה משא"כ בבהמה דאף שיש לה חזקה שלא נשחטה אבל הריעותא בסכין ולא בה. 2. שחט בעוף את הושט ונמצאת הגרגרת שמוטה ולא ידוע מתי נשמטה אמרו כל ספק בשחיטה פסול, ואתי להביא לר"ה נמצאת הסכין טריפה ולר"ח ספק שהיה או ספק דרס מכיון שהריעותא בבהמה. 3. פסקינן הלכתא כר"ח דכשר אם שיבר עצמות וכר"ה בשלא שיבר עצמות ובהא ר"ח מכשיר דתולה שנפגם בעצם המפרקת. 4. רב יוסף הטריף עד שלש עשרה בהמות, ומוקמינן כר"ה והטריף גם את הראשונה דלר"ח אפילו האחרונה כשירה מכיון דתלינן. 5. השוחט בהמות בזו אחר זו צריך בדיקה בין כל אחת ואחת, מכיון שאם לא יבדוק וימצא פגום נכשיר רק את הבהמה הראשונה, וא"צ בדיקת חכם אלא מפני כבוד החכם אבל בסתמא עד אחד נאמן באיסורין.

ג.    המקור דאמרינן העמד דבר על חזקתו הוא מזה שהכהן יוצא מן הבית ומסגירו ולא חוששים שעד שיצא התמעט שיעור הנגע, ורב אחא דחי דלמא איירי שיצא דרך אחוריו והשמועות 1. יציאה דרך אחוריו אינה יציאה, ודחי מכה"ג ביו"כ. 2. מסגיר נגע שנמצא אחורי הדלת, ודחי שיכול לפתוח חלון כיון שהוחזק הבית למנוגע. 3. הלך הכהן לביתו והסגיר הבית מוסגר, ודחי דלמא איירי שיש שורת בנ"א עד לבית הכהן ואומרים שהנגע עומד בעינו.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  השמועות בחמירא סכנתא מאיסורא (3)

ב.   המח' בשחט בסכין ונמצאת פגומה, והשמועות (5)

ג.    השמועות בהעמד דבר על חזקתו (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com